Якщо після першого заняття Ви вирішили займатися в нашій школі, сплатити наступні заняття можна через систему Way for Pay. Оплатити обраний курс в онлайн школі англійської мови «Oh! English» можна за допомогою платіжних терміналів самообслуговування, у відділеннях ПриватБанку, за допомогою мобільного банкінгу Приват24 і т.п. або власною банківською карткою онлайн.


Договір про надання освітніх послуг
(публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Онлайн школа англійської мови "Oh!English", далі «Виконавець», в особі фізичної особи-підприємця Мушкарьової Наталії Євгеніївни, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №2001030000000109502 від 04.09.2020 з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, надалі «Замовник», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.
1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг з навчання.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику освітні послуги з вивчення англійської мови в групах або індивідуально, згідно з форматами, опис яких міститься на веб-сайті http://oh-eng.com/ (надалі - освітні послуги).
2.2. Факт оплати Замовником освітніх послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.
2.3. Оплата Замовником освітніх послуг свідчить про те, що Замовник отримав та ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги та порядок їх надання.
2.4 Вартість освітніх послуг визначається залежно від обраного Замовником формату.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником формату надати йому освітні послуги у строк, визначений зазначеним форматом.
3.1.2. До початку надання освітньої послуги ознайомити Замовника з онлайн-платформами, де проводитиметься навчання.
3.1.3. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовником формату навчання.
3.1.4. Вчити Замовника індивідуально, у парі чи групі - залежно від формату, вибраного Замовником.
3.1.5. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.
3.1.6. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.1.7. Не розголошувати відомості, які стали відомі Виконавцю під час виконання умов цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Призупинити або припинити надання Замовнику освітніх послуг в односторонньому порядку у наступному випадку:
- замовник порушив умови цього Договору;
- у разі відсутності технічної чи іншої можливості надання Замовнику послуг, які він запитує;
- у разі відсутності передоплати за надання послуг.
Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.6 та/або систематичного недотримання Замовником правил поведінки.
3.2.3. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру, а також змінювати навчальні плани та вартість освітніх послуг з попередньою публікацією на сайті http://oh-eng.com/. Про внесення змін у вартість освітніх послуг Виконавець повідомляє Замовника заздалегідь, за 1 календарний місяць до того, як зміни втупають в силу.
3.2.4. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
3.2.5. Не допускати Замовника до навчання з ознаками алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а саме: за умов поведінки, що не відповідає обстановці, почервоніння шкіри обличчя, почервоніння очей, звуження або сильного розширення зіниць, що не реагують на світло, уповільненої або навпаки підвищеної активності чи хитання при ходьбі.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Належним чиноми виконувати умови цього Договору, а також вимоги, описані на веб-сайті за адресою http://oh-eng.com/, дотримуватися правил поведінки та своєчасно вносити плату за освітні послуги за вибраним навчальним планом.
4.1.2. Перед початком надання послуг навчання ознайомитись із правилами проведення занять http://oh-eng.com/rules.
4.1.3. Вчасно з'являтися у програмі, в якій надаються освітні послуги, а у разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права на пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.
4.1.4. Заздалегідь (мінімум за 12 годин до запланованого заняття) повідомляти про свою відсутність на занятті. Плата за пропущені Замовником індивідуальні заняття (за відсутності повідомлення за 12 годин), передбачені навчальним планом, не повертається. При пропуску групового чи парного формату уроків, оплата за такий урок не перераховується, але Замовнику надається запис пропущеного уроку, який можна передивитись до кінця календарного місяця.
4.1.5. У ході отримання освітніх послуг виконувати законні вимоги Замовника, не з'являтись на занятті з ознаками алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, перерахованими у п.3.2.5., виявляти повагу до викладача.
4.1.6. Не публікувати, не передавати третім особам та не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання освітніх послуг, у тому числі для самостійної роботи.
4.1.7. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати освітні послуги, передбачені цим Договором.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за освітні послуги, згідно з обраним навчальним форматом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
4.2.4. Змінювати час чи дні індивідуального навчання за попереднім погодженням з Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті у разі наявності у Виконавця можливості надання послуг з урахуванням таких змін.
4.2.5. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, що надаються.
4.2.6. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця як мінімум за 3 (три) дні до дати розірвання.


5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Освітні послуги за цим Договором надаються виключно на умовах 100-відсоткової передплати їхньої вартості за конкретним навчальним планом щонайменше за 24 години до першого заняття. Рахунок за уроки у наступному місяця виставляються 20-25 числа з терміном сплати до кінця поточного місяця і оплачуються пакетом за місяць.
Пакет занять дійсний впродовж 1 календарного місяця. При індивідуальному форматі можливий перенос 1 заняття (при уроках 1 раз на тиждень) чи 2 занять (при уроках 2 чи 3 рази на тиждень) на наступний календарний місяць за поважної причини.
5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.
5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання готівки Виконавцем.
5.5. У разі одностороннього розірвання договору з ініціативи Замовника у строк, що не перевищує 3 (три) дні до початку занять, сума оплати не повертається.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/призупиненням надання освітніх послуг.
6.3. Виконавець приймає повну відповідальність відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.4. Замовник приймає повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням онлайн-ресурсів.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, які передаються Замовнику в разі надання освітніх послуг за обраним навчальним планом, у тому числі для самостійної роботи.
6.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання зобов'язань, взятих на себе за цим Договором.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було запобігти розумними заходам.


8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту оплати освітніх послуг Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.
8.2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника та Виконавця.
8.3. Повернення сплаченої суми провадиться у повному обсязі, за вирахуванням 300 (трьохсот) грн. за адміністративну обробку замовлення і здійснюється на вимогу Замовника за умови, що з дня зареєстрованого звернення на повернення коштів до першого заняття залишилося не менше 3 (трьох) днів. Повернення коштів буде здійснено протягом 10 (десяти) календарних днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника на повернення коштів.
8.4. У разі коли Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір після початку надання освітніх послуг, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг навчання, Виконавець повертає Замовнику кошти у розмірі 80 (вісімдесяти) відсотків вартості недоотриманої послуги протягом 10 (десяти) календарних днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника на повернення коштів.


9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечності та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника з додаванням чека (квитанції) про оплату освітніх послуг.
9.2. Виконавець після отримання від Замовника заяви (претензії) зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.
9.3. У разі, якщо суперечка, яка виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцезнаходженням Виконавця.
9.4. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є Публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.
10.2. Виконавець може залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
10.3. Виконавець є платником єдиного податку 2 групи, неплатник ПДВ.
10.4. Виконавець має право вносити зміни та доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в Інтернеті. Виконавець має право вносити зміни до тексту Договору в односторонньому порядку.
10.5. Нова редакція Договору набуває чинності для Сторін із дати її опублікування Виконавцем.
10.6. Щодо питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
10.7. На термін надання послуг Замовнику, Замовник погоджується з положеннями ст.307, 308 Цивільного кодексу України, а Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Замовників, у рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали у будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово повідомити про це Виконавця.11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

ФОП Мушкарьова Наталія Євгеніївна

Виписка з ЄДРПОУ № 2001030000000109542 від 04.09.2020р.

Адреса: м. Запоріжжя, Дніпровський р-н.
тел. +38 093 244 25 60
адреса електронної пошти: [email protected]